Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระการศึกษาสมรรถนะส่วนบุคคลในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (A STUDY OF PERSONNEL CAPABILITY IN UTILIZING INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM: A CASE STUDY OF PERSONNEL AT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 61170370162
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาวอัจฉรา บัวหอม
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2565
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
1. หน้าปก616034671. หน้าปก.pdf
2 กิตติกรรมประกาศ6160279402. กิตติกรรมประกาศ.pdf
3. บทคัดย่อ (ภาษาไทย)6162379973. บทคัดย่อ (ภาษาไทย).pdf
4. บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)616353784. บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ).pdf
5 สารบัญ616416275 สารบัญ.pdf
6. บทที่ 16164323256. บทที่ 1.pdf
7. บทที่ 26164494327. บทที่ 2.pdf
8. บทที่ 36166166308. บทที่ 3.pdf
9. บทที่ 46166431719. บทที่ 4.pdf
10. บทที่ 561665922010. บทที่ 5.pdf
11. เอกสารอ้างอิง-161672322411. เอกสารอ้างอิง-1.pdf
12. ภาคผนวก ก แบบสอบถาม61674036512. ภาคผนวก ก แบบสอบถาม.pdf
13. ภาคผนวก ข IOC สำหรับผู้เชี่ยวชาญ61675437313. ภาคผนวก ข IOC สำหรับผู้เชี่ยวชาญ.pdf
14. ภาคผนวก ค การวิเคราะห์คอนบาค IOC6168841514. ภาคผนวก ค การวิเคราะห์คอนบาค IOC.pdf
15. ประวัติผู้วิจัย61682452815. ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805