Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระความต้องการของผู้บริโภคที่จะเข้าใช้บริการร้านชาบูอินดี้ในอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (A STUDY OF PROSPECTIVE CUSTOMER REQUIREMENTS ON SERVICES OF SHABU INDY RESTAURANT IN KHUEANG NAI DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 63170370072
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาวมธุรส พลพวก
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 1/2565
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
01 หน้าปก110574571201 หน้าปก.pdf
02 กิตติกรรมประกาศ11058457202 กิตติกรรมประกาศ.pdf
03 บทคัดย่อ11058161603_บทคัดย่อ.pdf
04 สารบัญ110582640404 สารบัญ.pdf
05 บทที่ 1110584073605 บทที่ 1 มธุรส.pdf
06 บทที่ 2110585093106 บทที่ 2 มธุรส.pdf
07 บทที่ 3110585999307 บทที่ 3 มธุรส.pdf
08 บทที่ 4110591291408 บทที่ 4 มธุรส.pdf
09 บทที่ 5110592349109 บทที่ 5 มธุรส.pdf
10 เอกสารอ้างอิง110593228410 เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก110594123411 ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย110595119512 ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805