Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า: กรณีศึกษา ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออาคเนย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (FACTORS AFFECTING CUSTOMER LOYALTY: A CASE STUDY OF AKANE BEEF NOODLE SHOP MUEANG DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 59170360346
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นายธงสรวง ศรีธัญรัตน์
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 1/2563
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
01 หน้าปก_ธงสรวง91352610801 หน้าปก_ธงสรวง.pdf
02 กิตติกรรมประกาศ91353738102 กิตติกรรมประกาศ.pdf
03_บทคัดย่อ91354836303_บทคัดย่อ.pdf
04 สารบัญ91355954404 สารบัญ.pdf
05 บทที่_1 ธงสรวง91361154105 บทที่_1 ธงสรวง.pdf
06 บทที่_2 ธงสรวง91362411006 บทที่_2 ธงสรวง.pdf
07 บทที่_3 ธงสรวง91364083607 บทที่_3 ธงสรวง.pdf
08 บทที่_4 ธงสรวง91365744008 บทที่_4 ธงสรวง.pdf
09 บทที่_5 ธงสรวง91371345009 บทที่_5 ธงสรวง.pdf
10 เอกสารอ้างอิง91372684210 เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก9137419111 ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย9137556312 ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805