Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม: กรณีศึกษา ร้านใจกว้าง คาเฟ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (SERVICE MARKETING MIX AFFECTING BEVERAGE PURCHASING DECISION: A CASE STUDY OF JAIKWANG CAFÉ, WARIN CHAMRAP DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 61170370106
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาวปัทมวรรณ สายพันธ์
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2565
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
1 หน้าปก11813143551.หน้าปก.pdf
2 กิตติกรรมประกาศ11813207982กิตติกรรมประกาศ.pdf
3 บทคัดย่อ11813284883.บทคัดย่อ.pdf
4 สารบัญ1181336524. สารบัญ.pdf
5 บทที่ 1 11813432535.บทที่ 1ปัทมวรรณ.pdf
6 บทที่ 2 1181350346.บทที่ 2ปัทมวรรณ.pdf
7 บทที่ 3 11813577767.บทที่ 3ปัทมวรรณ.pdf
8 บทที่ 4 1181449978.บทที่ 4ปัทมวรรณ.pdf
9 บทที่ 511814118819.บทที่5ปัทมวรรณ.pdf
10 เอกสารอ้างอิง118141914110.เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก118143022011.ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย11814394212.ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805