Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระมุ่งสู่การเป็นสังคมขยะเหลือศูนย์ที่ยั่งยืนของกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี: การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ (TOWARD A SUSTAINABLE ZERO WASTE SOCIETY OF WING 21, UBON RATCHATHANI PROVINCE: DEVELOPMENT OF WASTE MANAGEMENT SYSTEM)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 64170370039
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นาวาอากาศโทหญิงรัชรินทร์ บูรณ์เจริญ
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2565
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นรา หัตถสิน

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
1 หน้าปก1183929331. หน้าปก.pdf
2 กิตติกรรมประกาศ11839362652.กิตติกรรมประกาศ.pdf
3 บทคัดย่อ11839434033.บทคัดย่อ.pdf
4 สารบัญ11839502574. สารบัญ.pdf
5 บทที่ 1 11839587435.Ratcharin-Boonchareon-บทที่ 1.pdf
6 บทที่ 2 1184083926.Ratcharin-Boonchareon-บทที่ 2.pdf
7 บทที่ 3 11840244097.Ratcharin-Boonchareon-บทที่ 3.pdf
8 บทที่ 4 11840363558.Ratcharin_Boonchareon_บทที่ 4.pdf
9 บทที่ 511840433859.Ratcharin-Boonchareon-บทที่ 5.pdf
10 เอกสารอ้างอิง118405073310.Ratcharin-Boonchareon-เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก118405763711.Ratcharin-Boonchareon-ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย11841830712.Ratcharin-Boonchareon-ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805