Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระกลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดน : กรณีศึกษา ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี (MARKETING STRATEGY FOR ENTREPRENEUR AT BORDER TRADE AREA: A CASE STUDY OF CHONG MEK BORDER TRADE, UBON RATCHATHANI PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 60170360216
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาวหทัยภัทร มิ่งคำ
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2564
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ไทศิต เครือโสม

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
01 หน้าปก2516442015601 หน้าปก.pdf
02 กิตติกรรมประกาศ2516443157902 กิตติกรรมประกาศ.pdf
03 บทคัดย่อ2516444270203 บทคัดย่อ.pdf
04 สารบัญ2516445148804 สารบัญ.pdf
05 บทที่ 1 2516451087205 บทที่1 หทัยภัทร.pdf
06 บทที่ 2 2516452162006 บทที่2 หทัยภัทร.pdf
07 บทที่ 3 2516453162707 บทที่3 หทัยภัทร.pdf
08 บทที่ 4251645431008 บทที่4 หทัยภัทร.pdf
09 บทที่ 52516455484309 บทที่5 หทัยภัทร.pdf
10 เอกสารอ้างอิง251646791910 เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก2516461883411 ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย2516462929112 ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805