Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระอิทธิพลการจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี (THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT ON THE EFFECTIVENESS OF COOPERATIIVES IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 62170370082
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาวนิภาภัทร องค์สถาพร
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 1/2566
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พีชญาดา พื้นผา

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
1 หน้าปก211445239611. หน้าปก_นิภาภัทร.pdf
2 กิตติกรรมประกาศ211445321092. กิตติกรรมประกาศ.pdf
3 บทคัดย่อ211445392183. บทคัดย่อ.pdf
4 สารบัญ211445467824. สารบัญ.pdf
5 บทที่ 1 211445549525. บทที่ 1 นิภาภัทร.pdf
6 บทที่ 2 21144624296. บทที่ 2 นิภาภัทร.pdf
7 บทที่ 3 21144692347. บทที่ 3 นิภาภัทร.pdf
8 บทที่ 4 21144616818. บทที่ 4 นิภาภัทร.pdf
9 บทที่ 5211446229639. บทที่ 5 นิภาภัทร.pdf
10 เอกสารอ้างอิง2114463359710. เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก2114464324311. ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย2114465318912. ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805