Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระการยอมรับการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินผ่านสมาร์ตโฟน (FINANCIAL APPLICATION ADOPTION THROUGH SMARTPHONES)

ประเภท  ป.โท - แผน ก แบบ ก2
รหัสนักศึกษา 59170360250
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นายวรัญญู กิจเจริญธนารักษ์
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 1/2563
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปวีณา คำพุกกะ

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
01 หน้าปก_วรัญญู91312011101 หน้าปก_วรัญญู.pdf
02 กิตติกรรมประกาศ91313424302 กิตติกรรมประกาศ.pdf
03 บทคัดย่อภาษาไทย_วรัญญู9132224903 บทคัดย่อภาษาไทย_วรัญญู.pdf
04 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ_วรัญญู9132157304 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ_วรัญญู.pdf
05 สารบัญ91322695105 สารบัญ.pdf
06 บทที่ 1 วรัญญู91323711106 บทที่ 1 วรัญญู.pdf
07 บทที่ 2 วรัญญู91324791007 บทที่ 2 วรัญญู.pdf
08 บทที่ 3 วรัญญู91325858808 บทที่ 3 วรัญญู.pdf
09 บทที่ 4 วรัญญู9133996609 บทที่ 4 วรัญญู.pdf
10 บทที่ 5 วรัญญู91331993910 บทที่ 5 วรัญญู.pdf
11 เอกสารอ้างอิง91333063711 เอกสารอ้างอิง.pdf
12 ภาคผนวก91334221012 ภาคผนวก.pdf
13 ประวัติผู้วิจัย91335265213 ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805