Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระการใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี Application of Business Performance Indicators of Early Entrepreneurs in Ubon Ratchathani Province

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 61170370120
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาวภาสินี วัฒนะกิจ
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2564
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นรา หัตถสิน

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
01 หน้าปก2516473893401 หน้าปก.pdf
02 กิตติกรรมประกาศ2516474779102 กิตติกรรมประกาศ.pdf
03 บทคัดย่อ2516475794703 บทคัดย่อ.pdf
04 สารบัญ251648648604 สารบัญ.pdf
05 บทที่ 12516481654705 บทที่ 1 ภาสินี.pdf
06 บทที่ 22516482743306 บทที่ 2 ภาสินี.pdf
07 บทที่ 3 251648365607 บทที่ 3 ภาสินี .pdf
08 บทที่ 42516484916408 บทที่ 4 ภาสินี.pdf
09 บทที่ 5 251649150709 บทที่ 5 ภาสินี.pdf
10 เอกสารอ้างอิง2516491169810 เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก2516492090911 ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย2516493561612 ประวัติผู้วิจัย ภาสินี.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805