Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระแนวทางการจัดการด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีสำหรับวัดในพระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานี (GOOD BUSINESS ETHICAL MANAGEMENT GUIDELINES FOR BUDDHIST TEMPLES IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 61170370180
ชื่อ - สกุล นักศึกษา พระมนูญ หงษ์พันธ์
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 1/2566
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
1 หน้าปก211440437271 หน้าปก.pdf
2 กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ211441582812 กิติกรรมประกาศ_สารบัญ.pdf
บทที่ 1 211442222323 บทที่-1 พระมนูญ.pdf
บทที่ 2 211442345764 บทที่-2 พระมนูญ.pdf
บทที่ 3 211442462915 บทที่-3 พระมนูญ.pdf
บทที่ 4 211442591146 บทที่-4 พระมนูญ.pdf
บทที่ 521144383547 บทที่-5 พระมนูญ.pdf
เอกสารอ้างอิง2114432128 เอกสารอ้างอิง.pdf
ภาคผนวก211443326549 ภาคผนวก.pdf
ประวัติผู้วิจัย2114434711410 ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805