Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนสำหรับธุรกิจฟาร์มสุกรในเขตจังหวัดอุบลราชธานี (SUSTAINABILITY STRATEGY FOR SWINE FARM BUSINESS IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 61170370197
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นายธนาสิทธิ์ คำหอม
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นรา หัตถสิน

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
01 หน้าปก ธนาสิทธิ์51528177901 หน้าปก ธนาสิทธิ์.pdf
02 กิตติกรรมประกาศ515283228902 กิตติกรรมประกาศ.pdf
03 บทคัดย่อ515284381603 บทคัดย่อ.pdf
04 สารบัญ51528575904 สารบัญ.pdf
05 บทที่ 1 บทนำ ธนาสิทธิ์515291240705 บทที่ 1 บทนำ ธนาสิทธิ์.pdf
06 บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม ธนาสิทธิ์515292551106 บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม ธนาสิทธิ์.pdf
07 บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย ธนาสิทธิ์515294039007 บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย ธนาสิทธิ์.pdf
08 บทที่ 4 ผลการวิจัย ธนาสิทธิ์515295440708 บทที่ 4 ผลการวิจัย ธนาสิทธิ์.pdf
09 บทที่ 5 สรุปผลอภิปรายผล ธนาสิทธิ์515301016709 บทที่ 5 สรุปผลอภิปรายผล ธนาสิทธิ์.pdf
10 เอกสารอ้างอิง515302271910 เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก515303483511 ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย515304868112 ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805