Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระทัศนคติและแนวทางการพัฒนาขนมไทยในประเทศสิงคโปร์ (ATTITUDES AND GUIDELINES FOR THAI DESSERT DEVELOPMENT IN SINGAPORE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 59170360113
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาวกัญญ์ญาณัฐ จึงพัฒนา
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2563
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ไทศิต เครือโสม

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
01 หน้าปก กัญญ์ญาณัฐ1514275418201 หน้าปก กัญญ์ญาณัฐ.pdf
02 กิตติกรรมประกาศ1514282860802 กิตติกรรมประกาศ.pdf
03 บทคัดย่อ1514285756503 บทคัดย่อ.pdf
04 สารบัญ1514293926504 สารบัญ.pdf
05 บทที่ 1 กัญญ์ญาณัฐ1514303389205 บทที่ 1 กัญญ์ญาณัฐ.pdf
06 บทที่ 2 กัญญ์ญาณัฐ1514311513706 บทที่ 2 กัญญ์ญาณัฐ.pdf
07 บทที่ 3 กัญญ์ญาณัฐ1514314251507 บทที่ 3 กัญญ์ญาณัฐ.pdf
08 บทที่ 4 กัญญ์ญาณัฐ151432079208 บทที่ 4 กัญญ์ญาณัฐ.pdf
09 บทที่ 5 กัญญ์ญาณัฐ1514322195909 บทที่ 5 กัญญ์ญาณัฐ.pdf
10 เอกสารอ้างอิง1514325111710 เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก151433970911 ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย1514332481612 ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805