Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริการ: กรณีศึกษา ร้านอเมซอน สาขาวินพาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (FACTORS AFFECTING CUSTOMER SATISFACTION ON SERVICES: A CASE STUDY OF AMAZON CAFÉ WIN POWER BRANCH, MEUANG DISTRICT, SI SA KET PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 63170370104
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นายรัฐภูมิ หงส์รพิพัฒน์
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2565
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
1 หน้าปก11822308901. หน้าปก.pdf
2 กิตติกรรมประกาศ11822381802.กิตติกรรมประกาศ.pdf
3 บทคัดย่อ11822484933.บทคัดย่อ.pdf
4 สารบัญ11822572284.สารบัญ.pdf
5 บทที่ 1 1182341275.บทที่ 1รัฐภูมิ.pdf
6 บทที่ 2 11823108496.บทที่ 2รัฐภูมิ.pdf
7 บทที่ 3 11823182867.บทที่ 3รัฐภูมิ.pdf
8 บทที่ 4 11823252818.บทที่ 4รัฐภูมิ.pdf
9 บทที่ 511823374989.บทที่ 5รัฐภูมิ.pdf
10 เอกสารอ้างอิง11823511839.เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก118235773010.ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย11824584411.ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805