Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสีเขียว: กรณีศึกษา ธุรกิจสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (STRATEGY FOR GREEN BUSINESS: CASE STUDY OF PETROLEUM STATION IN MUEANG DISTRICT, YASOTHON PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 60170360126
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นายธนากร คำนึง
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2564
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ไทศิต เครือโสม

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
01 หน้าปก ธนากร141434733901 หน้าปก ธนากร.pdf
02 กิตติกรรมประกาศ141435754902 กิตติกรรมประกาศ.pdf
03 บทคัดย่อ14144894203 บทคัดย่อ.pdf
04 สารบัญ141441818404 สารบัญ.pdf
05 Chapter 1141443190905 Chapter 1.pdf
06 Chapter 2141444459106 Chapter 2.pdf
07 Chapter 31414455007 Chapter 3.pdf
08 Chapter 414145494708 Chapter 4.pdf
09 Chapter 5141451855109 Chapter 5.pdf
10 เอกสารอ้างอิง141453022210 เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก141454396811 ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย141455454612 ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805