Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า : กรณีศึกษาร้านแหลมทอง อำเภอ กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ (FACTORS AFFECTING CUSTOMER LOYALTY: A CASE STUDY OF LAMETHONG SHOP KANTHARALAK DISTRICT, SI SA KET PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 59170360047
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นายณัฐวุฒิ อัศวณัฐกุล
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 1/2563
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
01 หน้าปก91151261501 หน้าปก.pdf
02 กิตติกรรมประกาศ911514090102 กิตติกรรมประกาศ.pdf
03_บทคัดย่อ911515582203_บทคัดย่อ.pdf
04 สารบัญ91152980404 สารบัญ.pdf
05 บทที่ 1 ณัฐวุฒิ911522651805 บทที่ 1 ณัฐวุฒิ.pdf
06 บทที่ 2 ณัฐวุฒิ911524599006 บทที่ 2 ณัฐวุฒิ.pdf
07 บทที่ 3 ณัฐวุฒิ91152585007 บทที่ 3 ณัฐวุฒิ.pdf
08 บทที่ 4 ณัฐวุฒิ911531050708 บทที่ 4 ณัฐวุฒิ.pdf
09 บทที่ 5 ณัฐวุฒิ911532340609 บทที่ 5 ณัฐวุฒิ.pdf
10 เอกสารอ้างอิง911533542310 เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก911534759911 ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย91154068412 ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805