Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจไม้ดอก ไม้ประดับในจังหวัดอุบลราชธานี (STRATEGIC TO GAIN COMPETITIVE ADVANTAGE FOR SUCCESS IN THE FLOWER AND ORNAMENTAL PLANT BUSINESS IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 64170370079
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาวชยาภรณ์ ภักดีไทย
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2566
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
1.ปก_ชยาภรณ์12141410911.ปก_ชยาภรณ์.pdf
2.กิตติกรรมประกาศ121415216412.กิตติกรรมประกาศ.pdf
3.บทคัดย่อภาษาไทย121415445473.บทคัดย่อภาษาไทย.pdf
4.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ12141681574.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf
5.สารบัญ121416379945.สารบัญ.pdf
6.บทที่ 1121417204846.บทที่ 1.pdf
7.บทที่ 2121417422557.บทที่ 2.pdf
8.บทที่ 312141892718.บทที่ 3.pdf
9.บทที่ 4121418278499.บทที่ 4.pdf
10.บทที่ 51214184719310.บทที่ 5.pdf
11.เอกสารอ้างอิง12141978411.เอกสารอ้างอิง.pdf
12.ภาคผนวก1214192844412.ภาคผนวก.pdf
13.ประวัติผู้วิจัย1214195456913.ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805