Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระ



กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า: กรณีศึกษา ร้านกันทรลักษ์คาร์แคร์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (PROMOTION STRATEGY AFFECTING CUSTOMER LOYALTY: A CASE STUDY OF KANTHARALAK CAR CARE SHOP, KANTHARALAK DISTRICT, SISAKET PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 63170370014
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาวณัฐสุดา หลอมทอง
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2566
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม





ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
1.ปก_ณัฐสุดา12142463091.ปก_ณัฐสุดา.pdf
2.กิตติกรรมประกาศ12143204972.กิตติกรรมประกาศ.pdf
3.บทคัดย่อภาษาไทย12144232813.บทคัดย่อภาษาไทย.pdf
4.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ12144458614.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf
5.สารบัญ12145107235.สารบัญ.pdf
6.บทที่ 112145356466.บทที่ 1.pdf
7.บทที่ 212145563807.บทที่ 2.pdf
8.บทที่ 312146188498.บทที่ 3.pdf
9.บทที่ 412147436959.บทที่ 4.pdf
10.บทที่ 512148167910.บทที่ 5.pdf
11.เอกสารอ้างอิง121482497811.เอกสารอ้างอิง.pdf
12.ภาคผนวก121484527512.ภาคผนวก.pdf
13.ประวัติผู้วิจัย1214981813.ประวัติผู้วิจัย.pdf




คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805