Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระการศึกษาระบบการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชี: กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี (A STUDY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AFFECTING THE PERFORMANCE OF ACCOUNTING OPERATING: A CASE STUDY OF THE PRIVATE SCHOOL, UBON RATCHATHANI PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 61170370041
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาวกมลวรรณ ภาดี
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2565
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
1 หน้าปก118049801. หน้าปก.pdf
2 กิตติกรรมประกาศ1180569192.กิตติกรรมประกาศ.pdf
3 บทคัดย่อ11814653.บทคัดย่อ.pdf
4 สารบัญ1181133134. สารบัญ.pdf
5 บทที่ 1 1181207515.บทที่ 1กมลวรรณ.pdf
6 บทที่ 2 1181283916.บทที่ 2กมลวรรณ.pdf
7 บทที่ 3 118137347.บทที่ 3กมลวรรณ.pdf
8 บทที่ 4 1181439268.บทที่ 4กมลวรรณ.pdf
9 บทที่ 51181525349.บทที่ 5กมลวรรณ.pdf
10 เอกสารอ้างอิง1182077210.อกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก1182781611.ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย11821417712.ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805