Placeholder image
 
 
ชื่อ - สกุล อ.สุภัตราภรณ์ สายสมบูรณ์  
  Miss.Supattraporn Saisomboon  
   

อีเมล supattraporn.s@ubu.ac.th  
ตำแหน่ง อาจารย์  
สาขาวิชา / แผนก การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
โทรศัพท์ 045 353813  
โทรสาร 045 353805  
สถานที่ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ BUS 250  
     
คุณวุฒิ
  คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานบริหาร
  ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

งานสอน / ภาระงาน
  ผู้รับผิดชอบรายวิชา
 • หลักการจัดการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ สถิติธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความคิดเชิงออกแบบและความสร้างสรรค์ธุรกิจ
  ผู้สอนร่วม
 • 1701110 หลักการจัดการ, Principles of Management
 • 1701111 การคิดเชิงออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ, Design Thinking and Business Creativity
 • 1701340 การจัดการการดำเนินงาน, Operation Management
 • 1700201 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, Quantitative Analysis

ความเชี่ยวชาญ


idชื่อโครงการปีงบประมาณ
840 รายงานวิจัย-การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริหารจัดการตลาดริมทาง บ้านบัวเทิงและบ้านบัวท่า จังหวัดอุบลราชธานี 2567
830 โครงการวิจัย-การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวมรดกโลกในกลุ่มประเทศอินโดจีน 2567
763 โครงการวิจัย-การวางแผนระบบการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อลดการขนส่งเที่ยวเปล่า กรณีศึกษาด่านช่องเม็กและด่านช่องสะงำ 2567
718 รายงานวิจัย-การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวัฒนธรรม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 2566
701 โครงการวิจัย-การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยวสำหรับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอนุภูมิลุ่มแม่น้ำโขง 2566
671 โครงการวิจัย-การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริหารจัดการตลาดริมทาง บ้านบัวเทิงและบ้านบัวท่า จังหวัดอุบลราชธานี 2565
682 รายงานวิจัย-แนวทางในการลดความสูญเปล่าและลดต้นทุนโลจิสติกส์ในภาคการเกษตร: กรณีศึกษาพื้นที่ทำนาในลุ่มน้ำโขง 2565
673 Research article-Logistics analytics for the organic farms 2565
570 A financial fessibility study of zero manufacturing: Opportunity and value added of agricultural products on the R9 route 2564
569 Deep learning for prdiction the trans-border logistic to Medical Center 2564
563 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวัฒนธรรม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 2564
550 การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกืจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 2564
461 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการเบิกวัสดุสำหรับงานรับเหมาวัสดุก่อสร้าง 2563
455 แนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ และเพิ่มูลค่าทางการค้าของข้าวหอมมะลิไทย: กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำโขง 2563
341 การพัฒนาระบบการค้าส่งและการบริหารลูกหนี้ กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงในการชำระหนี้ 2562
205 The Study of Logistics Models of Cross Border Agricultural Transit Trade Area of The Second Thai – Lao Friendship Bridge (Mukdahan – Savannakhet) 2561
81 ศึกษารูปแบบโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรตามการค้าผ่านแดนและการค้าชายแดน บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (จังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะเขต) 2559
156 ศึกษารูปแบบโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรตามการค้าผ่านแดนและการค้าชายแดน บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (จังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะเขต) 2559
112 Exploring Students’ Acceptance Readiness for E-learning in Northeastern Thailand 2558

งานวิจัยอื่นๆ
  หัวหน้าโครงการ
 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวัฒธรรม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • แนวทางในการลดความสูญเปล่าและลดต้นทุนโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริหารจัดการตลาดริมทาง บ้านบัวเทิงและบ้านบัวท่า จังหวัดอุบลราชธานี
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริหารจัดการตลาดริมทาง บ้านบัวเทิงและบ้านบัวท่า จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ

งานบริการวิชาการ

  กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • โครงการU2T

บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805