Placeholder image
 
 
ชื่อ - สกุล นายอนุชิต สิงห์คำ  
  Anuchit Singkham  
   

อีเมล anuchit.s@ubu.ac.th  
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สาขาวิชา / แผนก งานบริการการศึกษา  
โทรศัพท์ 045 353809  
โทรสาร 045-353805  
สถานที่ติดต่อ ตึก MS ห้อง 107  
     
คุณวุฒิ
  คุณวุฒิการศึกษา
 • 2542 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2557 : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีงานสอน / ภาระงาน
  ภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์ + ฐานข้อมูลกลาง (Database Server)
 • อับโหลดข้อมูลการประชาสัมพันธ์
 • จัดทำและอับโหลดรูปภาพ และสื่อการประชาสัมพันธ์
 • ถ่ายภาพเพื่อประกอบการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
 • รวบรวมข้อมูล/ความต้องการใช้งานของผู้ใช้ระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
 • วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระบบ
 • เขียนชุดคำสั่ง (Programming)
 • ติดตั้งและทดสอบระบบ
 • จัดทำคู่มือและอบรมการใช้งาน
 • ดูแลและให้บริการ Google Apps account@ubu.ac.th /Active Account/Reset Password
 • ให้บริการซ่อมบำรุงด้านฮาร์ดแวร์ ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุง/อัปเกรดฮาร์ดแวร์ ให้รองรับการทำงานของซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน
 • ให้บริการซ่อมบำรุงด้านซอฟต์แวร์ ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุง/อัปเดรตซอฟต์แวร์ ให้มีความทันสมัย พร้อมใช้งาน
 • ให้บริการซ่อมบำรุงด้านเน็ตเวิร์ก ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุง/แก้ไขคอนฟิกเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
 • ให้บริการสำรองข้อมูล/ติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 • สนับสนุน/แนะนำการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ
  ความสามารถพิเศษ / ความเชี่ยวชาญ
 • ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
 • ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ด้วยภาษา ASP.Net
 • การถ่ายภาพด้วยกล้อง Digital
 • การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • การออกแบบสื่อมัลติมีเดียงานวิจัยอื่นๆ

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ

งานบริการวิชาการ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805