Placeholder image
 
 
ชื่อ - สกุล วีณา นรานันทน์  
  weena naranan  
   

อีเมล weena6306@gmail.com  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
สาขาวิชา / แผนก งานบริหารทั่วไป  
โทรศัพท์ 0-4535-3853  
โทรสาร 0-4535-3854  
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเลขานุการคณะบริหารศาสตร์  
     
คุณวุฒิงานสอน / ภาระงาน

ความเชี่ยวชาญงานวิจัยอื่นๆ

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ

งานบริการวิชาการ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805