Placeholder image
 
 
ชื่อ - สกุล นายกวีวัฒน์ จังอินทร์  
  Mr.Khaweewat Jung-in  
   

อีเมล khaweewat.j@ubu.ac.th  
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
สาขาวิชา / แผนก งานบริการการศึกษา  
โทรศัพท์ 0-4535-3836, 0-4535-3809  
โทรสาร 0-4535-3805  
สถานที่ติดต่อ ห้องพัก MS107 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     
คุณวุฒิ
  คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท
 • ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

งานบริหาร
  ตำแหน่ง
 • พ.ศ. 2556 - 2561 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานสอน / ภาระงาน
  ภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • วิเคราะห์และออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารคณะบริหารศาสตร์/ อาคารเรียนรวม 1/ อาคาร Student Center/ อาคารปฏิบัติการรวม
 • วิเคราะห์และออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Database Server, Web Server, Files Server, DHCP Server และ Application Server (ซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน)
 • ให้บริการสนับสนุนการใช้งาน และซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน ภายในคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ให้บริการสนับสนุนการใช้งาน และซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ห้องสมุด) คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ให้บริการสนับสนุนการใช้งาน และซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการลงทุน (SET IC) คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ให้บริการสนับสนุนการใช้งาน และซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล พัฒนาชุดคำสั่ง เว็บแอพพลิเคชั่น ตามความต้องการใช้งานของผู้รับบริการ
 • จัดทำแผนครุภัณฑ์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ครุภัณฑ์ ICT ติดตาม ประสานงาน รวบรวมข้อมูล กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ราคากลาง และจัดทำต้นเรื่องเพื่อขอจัดซื้อ
 • ผู้ประสานงานศูนย์สอบใบอนุญาตด้านการลงทุน (Single License) ระหว่างคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง สนับสนุนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเรียน การสอน ห้องบรรยาย ชั้น 1 (MS) อาคารคณะบริหารศาสตร์
 • ผู้ประสานงานศูนย์สอบ MOS : Microsoft Office Specialist ประจำศูนย์สอบคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ผู้ประสานงานด้านการใช้งานระบบ SAP เพื่อการเรียน การสอน และการอบรมให้บุคลากรภายนอก

ความเชี่ยวชาญ
  ความสามารถพิเศษ / ความเชี่ยวชาญ
 • Computer Hardware
 • Computer Software
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network)
 • ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating System)
 • Web Application/ Web Developerงานวิจัยอื่นๆ
  ผู้ร่วมวิจัย
 • การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ผ้ากาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี
 • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ด้วยระบบบาร์โค้ด คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ดอนปู่ตาในจังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ
  ตำรา
 • คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตั้ง LAMP บนระบบปฏิบัติการลีนุกส์ UBUNTU
 • คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM Blog) ด้วยระบบ CMS

งานบริการวิชาการ

  กรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเฉพาะงาน
 • โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการด้าน ICT

บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805