Placeholder image
 
 
ชื่อ - สกุล นายธนวัฒน์ อินทะวงค์  
  Tanawat Intawong  
   

อีเมล tanawat.i@ubu.ac.th  
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สาขาวิชา / แผนก งานบริการการศึกษา  
โทรศัพท์ 0-4535-3809  
โทรสาร 0-4535-3805  
สถานที่ติดต่อ ห้องงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย MS107  
     
คุณวุฒิ
  คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสอน / ภาระงาน
  ภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย Switch, Access Point และ Media converter
 • ดูแลและซ่อมบำรุงสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (UTP) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และลิงค์ (Uplink)
 • คอนฟิกระบบเครือข่าย เพื่อให้คอมพิวเตอร์บุคลากรสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
 • รวบรวมข้อมูล/ความต้องการใช้งานของผู้ใช้ระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
 • วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระบบ
 • เขียนชุดคำสั่ง (Programming)
 • ติดตั้งและทดสอบระบบ
 • จัดทำคู่มือและอบรมการใช้งาน
 • ดูแลและให้บริการ Google Apps account@ubu.ac.th /Active Account/Reset Password
 • ให้บริการซ่อมบำรุงด้านฮาร์ดแวร์ ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุง/อัปเกรดฮาร์ดแวร์ ให้รองรับการทำงานของซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน
 • ให้บริการซ่อมบำรุงด้านซอฟต์แวร์ ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุง/อัปเดรตซอฟต์แวร์ ให้มีความทันสมัย พร้อมใช้งาน
 • ให้บริการสำรองข้อมูล/ติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 • สนับสนุน/แนะนำการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ความเชี่ยวชาญงานวิจัยอื่นๆ

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ

งานบริการวิชาการ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805