Placeholder image

เรื่อง :การดำเนินการพัฒนางานเชิงคุณภาพ หัวข้อ การจัดทำแบบสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครอง ต่อการจัดการศึกษาของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (บงกช ดำเนินการ)


 

รายละเอียด  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 28/3/2565   โดย บงกช คูณผล   อ่านแล้ว : 163ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 28103533690บงกช สแกนเข้าระบบประเมิน-การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) รอบ 1-2565.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนางานเชิงคุณภาพ หัวข้อ ขั้นตอนการขออนุมัติลงทะเบียนรายวิชาอื่นควบคู่วิชาฝึกงาน
คู่มือบริการประชาชน การย้ายโอนนักศึกษา
คู่มือ การใช้ระบบจัดโหลดภาระงาน
การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
แผนผังกระบวนการทำงาน : "การวางแผนและกำกับติดตามการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566-2567
:แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง การเปิดหลักสูตรใหม่
แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง การเทียบรายวิชา
ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
ขั้นตอนการเบิกค่าลงทะเบียนเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า คณะบริหารศาสตร์ สำหรับกลุ่มการเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805