Placeholder image

โครงการย่อยที่ 3 การศึกษารายจ่ายของผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการสุขภาพข้ามพรมแดนของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

 
รายละเอียด -
   
ประเภท ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
วันเริมต้นอายุผลงาน 1/10/2563
วันสิ้นสุดอายุผลงาน 30/9/2564
เป็นผลงานในปีงบประมาณ 2564
  ผู้เกี่ยวข้องและหน้าที่
ชื่ออาจารย์ลักษณะหน้าที่สัดส่วน
ผศ.ดร.สุมาลี เงยวิจิตรหัวหน้าโครงการ70.00
อ.เคียงขวัญ อักษรวงศ์ผู้ร่วมโครงการ10.00
ดร.ไทศิต เครือโสมผู้ร่วมโครงการ20.00
   
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805