Placeholder image

โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาบริบทเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ของการส่งต่อผู้ป่วยจากชายแดนเพื่อส่งต่อศูนย์การแพทย์อุบลราชธานี

 
รายละเอียด -
   
ประเภท ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
วันเริมต้นอายุผลงาน 1/10/2563
วันสิ้นสุดอายุผลงาน 30/9/2564
เป็นผลงานในปีงบประมาณ 2564
  ผู้เกี่ยวข้องและหน้าที่
ชื่ออาจารย์ลักษณะหน้าที่สัดส่วน
ดร.อรุณรัตน์ เศวตธรรมหัวหน้าโครงการ50.00
ผศ.ดร.สุมาลี เงยวิจิตรผู้ร่วมโครงการ40.00
ดร.สรินทิพย์ ทวีเดชผู้ร่วมโครงการ10.00
   
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805