Placeholder image

โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาความคาดหวังและคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ

 
รายละเอียด -
   
ประเภท ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
วันเริมต้นอายุผลงาน 1/10/2563
วันสิ้นสุดอายุผลงาน 30/9/2564
เป็นผลงานในปีงบประมาณ 2564
  ผู้เกี่ยวข้องและหน้าที่
ชื่ออาจารย์ลักษณะหน้าที่สัดส่วน
ดร.ไทศิต เครือโสมหัวหน้าโครงการ100.00
   
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805