Placeholder image

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกืจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 
รายละเอียด -
   
ประเภท ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
วันเริมต้นอายุผลงาน 15/5/2564
วันสิ้นสุดอายุผลงาน 14/11/2565
เป็นผลงานในปีงบประมาณ 2564
  ผู้เกี่ยวข้องและหน้าที่
ชื่ออาจารย์ลักษณะหน้าที่สัดส่วน
ดร.ฉัตรฤดี ศิริลำดวนผู้ร่วมโครงการ5.00
ดร.กฤตยา อุทโธผู้ร่วมโครงการ3.00
อ.วรารัตน์ บุญแฝงผู้ร่วมโครงการ3.00
ดร.สิริรัตน์ ชอบขายผู้ร่วมโครงการ3.00
อ.วิลาสินี แสงคำพระผู้ร่วมโครงการ3.00
ผศ.ดร.นรา หัตถสินผู้ร่วมโครงการ3.00
ดร.ปวีณา ทองบุญยังผู้ร่วมโครงการ3.00
อ.สุภัตราภรณ์ สายสมบูรณ์ผู้ร่วมโครงการ3.00
   
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805