Placeholder image

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 กลไกความร่วมมือเพื่อสร้างแบบจำลองธุรกิจในระบบนิเวศร์อาหารปลอดภัยและวางแผนกลยุทธ์พัฒนาพื้นที่

 
รายละเอียด -
   
ประเภท ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
วันเริมต้นอายุผลงาน 1/5/2564
วันสิ้นสุดอายุผลงาน 30/4/2565
เป็นผลงานในปีงบประมาณ 2564
  ผู้เกี่ยวข้องและหน้าที่
ชื่ออาจารย์ลักษณะหน้าที่สัดส่วน
ดร.กฤตยา อุทโธผู้ร่วมโครงการ12.00
   
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805