Placeholder image

รายงานผลการดำเนินงาน U2T-การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสินค้าให้โดนใจตลาดในยุคโควิด-19-ตำบลคูเมือง

 
รายละเอียด -
   
ประเภท ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
วันเริมต้นอายุผลงาน 17/12/2564
วันสิ้นสุดอายุผลงาน 17/12/2564
เป็นผลงานในปีงบประมาณ 2564
  ผู้เกี่ยวข้องและหน้าที่
   
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805