Placeholder image

ผลการดำเนินงานทางการเงิน ความเสี่ยง และความอยู่รอดระยะยาวของกิจการภายใต้บริบทของวิกฤตเศรษฐกิจ: กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 
รายละเอียด -
   
ประเภท ทุนวิจัยจากคณะหรือมหาวิทยาลัย
วันเริมต้นอายุผลงาน 25/2/2564
วันสิ้นสุดอายุผลงาน 24/2/2565
เป็นผลงานในปีงบประมาณ 2564
  ผู้เกี่ยวข้องและหน้าที่
ชื่ออาจารย์ลักษณะหน้าที่สัดส่วน
ดร.ปาณมน จันทบุตรหัวหน้าโครงการ70.00
ดร.ดุสิต จักรศิลป์ผู้ร่วมโครงการ30.00
   
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805