Placeholder image

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนและจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (Express) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน”

 
รายละเอียด -
   
ประเภท ทุนวิจัยจากคณะหรือมหาวิทยาลัย
วันเริมต้นอายุผลงาน 26/3/2564
วันสิ้นสุดอายุผลงาน 26/3/2564
เป็นผลงานในปีงบประมาณ 2564
  ผู้เกี่ยวข้องและหน้าที่
   
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805