Placeholder image

การศึกษาความรับผิดชอบต่อแรงงานของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี

 
รายละเอียด -
   
ประเภท ทุนวิจัยจากคณะหรือมหาวิทยาลัย
วันเริมต้นอายุผลงาน 20/2/2560
วันสิ้นสุดอายุผลงาน 19/2/2561
เป็นผลงานในปีงบประมาณ 2560
  ผู้เกี่ยวข้องและหน้าที่
ชื่ออาจารย์ลักษณะหน้าที่สัดส่วน
ดร.กนกกานต์ เทวาพิทักษ์ คุคค์หัวหน้าโครงการ100.00
   
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805