Placeholder image

บทความวิจัย-Investigating the Relationship between Corporate Social Responsibility and Innovation

 
รายละเอียด Journal of Arts Management 6(4) October - December 2022 (TCI1)
   
ประเภท บทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ หรือระดับชาติ
วันเริมต้นอายุผลงาน 1/7/2565
วันสิ้นสุดอายุผลงาน 1/7/2565
เป็นผลงานในปีงบประมาณ 2566
  ผู้เกี่ยวข้องและหน้าที่
ชื่ออาจารย์ลักษณะหน้าที่สัดส่วน
ดร.กนกกานต์ เทวาพิทักษ์ คุคค์หัวหน้าโครงการ100.00
   
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805