Placeholder image

รายงานวิจัย-สถานการณ์ตลาดปลอดภัย และการประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ห่วงโซ่คุณค่าทางอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี

 
รายละเอียด สกว.
   
ประเภท รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
วันเริมต้นอายุผลงาน 16/9/2564
วันสิ้นสุดอายุผลงาน 16/9/2564
เป็นผลงานในปีงบประมาณ 2562
  ผู้เกี่ยวข้องและหน้าที่
ชื่ออาจารย์ลักษณะหน้าที่สัดส่วน
ดร.กนกกานต์ เทวาพิทักษ์ คุคค์ผู้ร่วมโครงการ20.00
   
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805