Placeholder image

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 
รายละเอียด วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
   
ประเภท บทความวิชาการ ที่เผยแพร่ในวารสารในประเทศ หรือระดับชาติ
วันเริมต้นอายุผลงาน 1/1/2561
วันสิ้นสุดอายุผลงาน 30/6/2561
เป็นผลงานในปีงบประมาณ 2561
  ผู้เกี่ยวข้องและหน้าที่
ชื่ออาจารย์ลักษณะหน้าที่สัดส่วน
ดร.กนกกานต์ เทวาพิทักษ์ คุคค์หัวหน้าโครงการ100.00
   
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805