Placeholder image

ขอแสดงความยินดี

นักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการผสมเครื่องดื่มประเภทค็อกเทล

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805