Placeholder image

ช่วยเหลือนักศึกษาประสบอัคคีภัย

ท่านคณบดีนำทีม ผู้บริหารและอาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ไปให้กำลังใจ มอบเงินบริจาคช่วยเหลือ นักศึกษาประสบเหตุไฟไหม้ น้ำใจจากท่านคณบดี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 30,000 บาท และทุนการศึกษา 5,000.- บาทให้กับนักศึกษาผู้ประสบภัย นายสิริชัย ทองศรี นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 2 เมษยน 2561 ที่ผ่านมา

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805