Placeholder image

อบรมโครงการ Active Learning

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก( Active learning) หัวข้อการสร้างและพัฒนาข้อสอบเพื่อการเรียนรู้ ประจำวันที่ 4 เมษายน 2561

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805