Placeholder image

คณะบริหารศาตร์จัดกิจกรรมสงกรานต์

คณะบริหารศาตร์จัดกิจกรรมสงกรานต์ วันที่ เมษายน 2561 ณ ลานกิจกรรม หลังคณะ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805