Placeholder image

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะบริหารศาสตร์ เมื่อ 20 เมษายน 2561

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805