Placeholder image

โครงการ "Digital Photography"

โครงการ "Digital Photography" เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพสินค้าให้โดนใจเพื่อกระตุ้นยอดขาย วันที่ 11-12 มีนาคม 2560

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805