Placeholder image

ศึกษาดูงานปี 2561

บุคลากรคณะบริหารศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561 โดยได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805