Placeholder image

ม.กาฬสินธุ์ศึกษาดูงาน

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 61 ระหว่างเวลา 9.30 - 12.00 น.

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805