Placeholder image

เดินแฟชั้น โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ

"โครงการ ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด " กิจกรรมนำเสนอ คณบดี คณะบริหารศาสตร์ และ ผอ.กลุ่มศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ 2 โดยนางละเอียด ไขศรีมธุรส เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 61

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805