Placeholder image

สอบสัมภาษณ์ TCAS#4

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 61

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805