Placeholder image

การอบรมการทำวิจัย

งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะงานวิจัย หัวข้อ "Systematic Literature Review" ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 (อยู่ในอาคารคณะรัฐศาสตร์ ตึกใหม่) บรรยายโดย ดร.วิชชุลดา เวชกุล วิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805