Placeholder image

สอนน้องลงทะเบียน

คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมสอนน้องลงทะเบียนเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 61 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1,คอมพิวเตอร์ 2,คอมพิวเตอร์ 3, และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805