Placeholder image

การให้คำปรึกษาและจิตวิทยาวัยรุ่น

โครงการการให้คำปรึกษาและจิตวิทยาวัยรุ่นใน Generation Y, Generation Z วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805