Placeholder image

วิชาสัมนาการตรวจสอบภายใน

วิชาสัมนาการตรวจสอบภายใน สาขาการบัญชี วิทยากร คุณสิริชัย สกุลแพร่พาณิชย์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805